POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności osób korzystających z Serwisu internetowego. TATRYSKI dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony udostępnionych danych osobowych podczas korzystania z Serwisu internetowego.

DEFINICJE

Osoba korzystająca z Serwisu internetowego – Użytkownik lub Partner albo osoba fizyczna niezarejestrowana w Serwisie internetowym jako Użytkownik lub Partner.

Partner - zarejestrowany w Serwisie internetowym kontrahent TATRYSKI, który zamieszcza w Serwisie internetowym własne oferty na zasadach określonych w Regulaminie serwisu internetowego taryski.pl.

Pliki Cookies - drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera lub innego urządzenia elektronicznego – trwale lub tymczasowo – podczas odwiedzin strony internetowej, powiadamiające serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego urządzenia zapytanie o dany adres strony internetowej.

Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący ochronę prywatności Osoby korzystającej z Serwisu internetowego.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).

Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej https://tatryski.pl/, którego właścicielem jest TATRYSKI.
TATRYSKI - TATRYSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 181B, 34-405 Białka Tatrzańska, numer KRS: 504326, NIP: 7361718053, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Urządzenie – urządzenie, za pomocą którego osoba korzysta z Serwisu internetowego, w szczególności komputer, telefon komórkowy, tablet.

Użytkownik - osoba fizyczna, zarejestrowana w Serwisie internetowym, posiadająca własny profil, niebędąca jednocześnie Partnerem.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. TATRYSKI prowadzi Serwis internetowy, w ramach którego przetwarza dane osobowe Osób korzystających z Serwisu internetowego. Przy wykonywaniu tych czynności TATRYSKI stosuje RODO oraz polskie przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem danych osobowych jest TATRYSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 181B, 34-405 Białka Tatrzańska, numer KRS: 504326, NIP: 7361718053, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka").

2.2. Możesz skontaktować się z nami między innymi:

a) pod adresem poczty e-mail: biuro@tatryski.pl
b) za pośrednictwem formularza: https://tatryski.pl/page/77/kontakt

2.3. TATRYSKI dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony udostępnionych przez Osoby korzystające z Serwisu internetowego danych osobowych podczas korzystania z Serwisu internetowego.

3. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ TATRYSKI

[kategorie, cele i podstawa przetwarzania danych osobowych]
3.1. Dane osobowe wszystkich Osób korzystających z Serwisu internetowego, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami lub Partnerami, takie jak:

a) imię,
b) adres poczty e-mail,
c) treść zapytania,
d) dane zbierane za pomocą Plików Cookies,
gromadzone przy wypełnianiu formularza kontaktowego „KONTAKT", przetwarzane są przez nas w celu obsługi zapytania skierowanego do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

a) w przypadku obsługi zapytania - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłeś oraz prawnie uzasadnione cele realizowane przez nas, tj. zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu internetowego,
b) w przypadku, gdy w trakcie obsługi zapytania okaże się, że zapytanie może dotyczyć ewentualnego procesu sądowego - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

3.2. Dane osobowe wszystkich Osób korzystających z Serwisu internetowego, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami lub Partnerami, takie jak:

a) imię,
b) adres poczty e-mail,
c) dane zbierane za pomocą Plików Cookies,
d) data zameldowania i wymeldowania,
e) liczba osób dorosłych, których dotyczy zapytanie o rezerwację,
f) liczba dzieci, których dotyczy zapytanie o rezerwację
gromadzone przy wypełnianiu formularza kontaktowego „ZAPYTAJ O REZERWACJĘ", przetwarzane są przez nas w celu obsługi zapytania skierowanego do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

a) w przypadku obsługi zapytania - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłeś oraz prawnie uzasadnione cele realizowane przez nas, tj. zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu internetowego,
b) w przypadku, gdy w trakcie obsługi zapytania okaże się, że zapytanie może dotyczyć ewentualnego procesu sądowego - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

3.3. Dane osobowe Użytkowników i Partnerów, takie jak:

a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres poczty e-mail,
d) dane zbierane za pomocą Plików Cookies,
e) login i hasło do Serwisu internetowego,
f) numer NIP (dotyczy wyłącznie Partnerów),
g) PESEL (dotyczy wyłącznie Partnerów),
h) nazwa firmy (dotyczy wyłącznie Partnerów),
i) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy wyłącznie Partnerów)

gromadzone przy rejestracji Użytkownika lub Partnera w Serwisie internetowym, przetwarzane są przez nas w celu:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie internetowym,
b) wykonania umowy, której jesteś stroną, w tym w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie internetowym (np. zamieszczenia w serwisie internetowym Twojej oferty),
c) wystawienia faktury VAT,
d) zapewnienia kontaktu z nami,
e) informowania Cię o zmianach wprowadzonych lub planowanych do wprowadzenia przez nas,
f) marketingowym (formułowanie ofert, informowanie o promocjach, kierowanie newslettera),
g) zamieszczenia opinii i wyrażenia oceny w Serwisie internetowym,
h) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

a) na cele świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie internetowym – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną,
b) na cele wykonania umowy zawartej z nami w związku z zamieszczeniem w Serwisie internetowym Twojej oferty – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną oraz Twoja zgoda,
c) na cele wystawienia faktury VAT - wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego,
d) na cele kontaktu związanego z realizacją umowy i cele marketingowe - zgoda na przetwarzanie danych, którą nam udzieliłeś,
e) na cele związane z informowaniem Cię o zmianach oraz na cele związane z zamieszczaniem opinii i wyrażaniem oceny w serwisie internetowym – nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zapewnieniu pełnej funkcjonalności Serwisu internetowego,
f) na cele ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – nasz uzasadniony interes polegający na ochronie swoich praw.

3.4. Dane osobowe użytkowników portali społecznościowych facebook.com i twitter.com, takie jak imię i nazwisko, przetwarzamy wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu (fanpage) na tym portalu społecznościowym, w tym w celu informowania o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
[czas przez jaki będziemy przetwarzali Twoje dane]

3.5. Okres przetwarzania przez nas Twoich danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes, a w przypadku obsługi zapytań kierowanych do nas, do czasu zakończenia procesu obsługi zapytania.

3.6. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
3.7. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
[odbiorcy danych osobowych]

3.8. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, modernizację Serwisu internetowego, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, wspomagają obsługę użytkowników (w szczególności zakresie fakturowania), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).
[przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego]

3.9. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

4. PRAWA, KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ

Masz prawo do:

a) żądania dostępu do danych – masz prawo zwrócić się do nas o udzielenie Ci wszelkich informacji o Twoich danych,
b) żądania sprostowania danych – gdy Twoje dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po Twoim żądaniu dokonamy ich sprostowania,
c) żądania usunięcia danych – masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych z naszych baz,
d) żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – masz przykładowo prawo żądania od nas usunięcia części Twoich danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy żądania ograniczenia czasu, przez który Twoje dane będą przez nas przechowywane,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, które przetwarzamy na tej podstawie, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę. W sprzeciwie powinieneś/powinnaś opisać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania ma danych,
f) wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – w takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane jest nieprawidłowy, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Jeśli odmówisz ich podania nie spotkają Cię żadne negatywne konsekwencje. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie internetowym, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

6. PLIKI COOKIES

6.1. TATRYSKI stosuje w Serwisie internetowym Pliki Cookies. Pliki Cookies są stosowane na Urządzeniu Osoby korzystające z Serwisu internetowego po wyrażeniu przez niego zgody.

6.2. TATRYSKI stosuje zarówno własne Pliki Cookies (first-party cookies), jak i zewnętrzne Pliki Cookies (third-party cookies). W przypadku własnych Plików Cookies TATRYSKI, serwerem żądającym umieszczenia pliku na Osoby korzystającej z Serwisu internetowego jest serwer TATRYSKI. W przypadku zewnętrznych Plików Cookies jest to serwer innej witryny niż TATRYSKI.

6.3. W każdym z powyższych przypadków Pliki Cookies stosowane na Serwisie internetowym są bezpieczne dla Urządzenia.

6.4. Na Serwisie mogą być używane dwa rodzaje Plików Cookies:

a) sesyjne – pozostają na Urządzeniu do momentu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) przez Osobę korzystającą z Serwisu internetowego,
b) stałe – pozostają na Urządzeniu do momentu ich manualnego skasowania lub przez czas wskazany w parametrach pliku.

6.5. TATRYSKI stosuje Pliki Cookies w następujących celach:

a) weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki,
b) optymalizacji, zwiększenia wydajności i poprawy konfiguracji Serwisu internetowego,
c) dostosowanie zawartości Serwisu internetowego do preferencji Osoby korzystającej z Serwisu internetowego,
d) zapamiętanie ustawień Osoby korzystającej z Serwisu internetowego i wyboru interfejsu, np. w zakresie języka lub regionu, z którego pochodzi Osoba korzystająca z Serwisu internetowego,
e) zapamiętanie historii podstron odwiedzanych w Serwisie internetowym w celu przyszłej rekomendacji treści,
f) identyfikacja parametrów Urządzenia Osoby korzystającej z Serwisu internetowego celem odpowiedniego dostosowania Serwisu internetowego do potrzeb i zasobów Osoby korzystającej z Serwisu internetowego,
g) dostosowanie dostarczanych treści do lokalizacji Osoby korzystającej z Serwisu internetowego,
h) generowanie ogólnych i zanonimizowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób ogół Osób korzystających z Serwisu internetowego korzysta z Serwisu internetowego,
i) ulepszanie struktury i zawartości Serwisu internetowego.

6.6. Osoba korzystająca z Serwisu internetowego jest uprawniona do edycji sposobu stosowania Plików Cookies lub zaprzestania ich stosowania w każdym momencie. W tym celu Osoba korzystająca z Serwisu internetowego winna dokonać stosownych zmian za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

6.7. Brak zgody na stosowanie Plików Cookies lub jej cofnięcie skutkować może ograniczeniem funkcjonalności Serwisu internetowego.